Faculty List

Print

Keynote Speaker

Ada Yonath, Israel
The Nobel Prize Laureate in Chemistry, 2009

 

International Faculty

Lena Carlsson, Sweden
Ralph DeFronzo, USA
Alon Grossman, Israel
Ehud Grossman, Israel
Khunti Kamlesh, UK

Karsten Kristiansen, Denmark
Andre Lacroix,
Canada
Dov Moran, Israel
Paolo Pozzilli, Italy
Itamar Raz, Israel
Eytan Roitman, Israel
Moderchai  Shani,
Israel
Eli Tzfoni, Israel
Luc Van Gaal, Belgium
Gili Zilberman-Schapira , Israel

 

Local Faculty

Bi  Yufang
Chen Lulu
Chen  Bing
Chen  Li
Chen Lulu
Fang Xiaodong
Feng Bo
Gao  Xin
Gu Weiqiong
He Haodong
He  Lanjie
Hong Jie
Huang Qin
Ji  Qiuhe
Ji Linong
Jia Weiping
Ke Yan
Lam Karen
Li  Yuxiu
Li  Qiang
Li  Yanbing
Li Yan
Li  Yanbo
Li Xiaoying
Liu  Ruixin
Liu  Jianming
Liu  Wei
Lou Cecilia
Ning Guang
Peng Yongde
Qin Guijun

Qu  Shen

Shi Yongquan
Su  Qing
Su  Tingwei
Sun  Fukang
Sun  Zhe
Tan Kathryn
Teng  Weiping
Wang Lei
Wang  Weiqing
Wang  Guixia
Xu Yaoming
Xu Yawei
Xu  Yu

Yang  Jing
Yang  Tao
Yu Miao
Zhang Mark

Zhang  Yifei
Zhang Yunwei
Zhoa Zhigang
Zhou Ligang
Zhu  Mei
Zhu  Dalong
Zhu  Jun